• Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

  • Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

  • Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

Filsø

Filsø

Et af Danmarks største genopretnings projekter er i øjeblikket i gang ved Filsø.

Filsø var tidligere over 2000 ha stor og dermed landets næststørste sø. I 1852 blev vandet sænket med 3 meter, og søen svandt ind til 750 ha. I perioden 1940 til 1947 blev Filsø ved hjælp af diger og pumper afvandet til et fladt og intensivt dyrket landbrugslandskab. Af den oprindelige Filsø er der to mindre søer tilbage: Fidde Sø på 70 ha i det nordøstlige hjørne og den 2 km lange og 20 ha store sø kaldet Søvig Sund i det sydøstlige hjørne.

Filsø forventes genskabt i slutningen af 2012. Det sker ved at slukke for 3 pumpestationer. Digerne omkring søen fjernes, og afvandingskanalerne fyldes til. Den nye Filsø vil blive en ca. 915 ha stor, lavvandet sø omgivet af enge, moser og rørskove. I søen vil der komme et antal rævesikre småøer og holme, hvor fuglene kan yngle. Sammen med Filsø Hede og Fidde Sø vil naturområdet samlet blive 2.326 ha stort.

Nogle marker vil blive bevaret, hvor gæs og kronvildt kan søge føde. Der etableres flere P-pladser, stier og udsigtspunkter langs søens vestside, hvorfra fuglelivet kan opleves og naturen nydes. Og det vil fortsat være muligt at gå og cykle på tværs af området.
Søen vil blive ca. 915 ha.

Fuglene på Filsø

En række trækfugle vil ikke blot slå kortvarigt ned på markerne, men tage længere ophold i søen og engene. Der vil på enkeltdage kunne opleves større flokke af:

• Kortnæbbet gås
• Grågås
• Hjejle
• Svaner

Rørhøg, tinksmed, dobbeltbekkasin, storspove, hedehøg, plettet rørvagtel, skægmejse, stor tornskade, rødrygget tornskade, rørdrum forventes at få det bedre eller at kunne genetablere sig.

Stor kobbersneppe, brushøne, sortterne, trane vil få mulighed for at etablere ynglebestande.

Man vil kunne opleve flere vandrefalke og havørne i vinterhalvåret samt mulighed for ynglende havørn og bedre mulighed for at opleve Sort Sol.

Alle almindelige søfugle som ænder, grågæs, lappedykkere, blishøns, fiskehejre samt vibe og rødben forventes at få det bedre. Blandt andet kan fremhæves bedre fouragerings-muligheder for Spidsand, Pibeand og Krikand.

I søen vil indfinde sig normalt kendte arter som Skalle, Bras, Aborre og Gedde. I og omkring den vil der blive bedre mulighed for en række vandsøgende insekter og planter.

Læs mere om Filsø: Aage V. Jensen Naturfond

Hent Filsø folderen her