• Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

  • Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

  • Vestkystens Ferieperle

    Vestkystens Ferieperle

Kærgård Klitplantage og Grærup Langsø

Kærgård Klitplantage

Kærgård Klitplantage

I 1955 blev St. Løvklit fredet. Løvklit udgør en del af den ca. 1400 ha store statsejede Kærgård Klitplantage. Fredningen havde til formål at sikre og bevare en rest af tidligere tiders egekrat langs Jyllands vestkyst. Ved udgravning har man fundet ud af, at den meget lave ege- bevoksning i virkeligheden er de yderste grenspidser af et egekrat, som er blevet dækket af et mange meter tykt sandlag, der er pålejret så langsomt, at egene har kunnet holde trit med sandpålejringen.

Grærup Langsø

Langsø, også kaldet Grærup langsø er 30 ha og ligger ca. 2 km fra Vesterhavet og 13 km NØ for Blåvands Huk. Langsø er en hedesø, der ligger imellem Vejrs- og Kærgård-klitplantage, i et 250 ha stort fredet område. Status som fredet område gør at forsvaret ikke laver militære øvelser nær Langsø og SNS udøver ingen jagt omkring søen. Øst for søen findes engstrækninger og vest for søen findes hede- og klitarealer.

Ved Grærup Langsø er der et alsidigt fugleliv.
Søen fungere som vigtigt rasteplads for trækkende vandfugle Det er ikke udsædvanligt at se flokke af krikænder, pibeænder og gråænde i flokke på flere hundrede. Søen er desuden rasteplads for hvinand, stor skallesluger, knopsvane, sangsvane, pibesvane, lappedykkere, kortnæbbet gås og grågås. Om efteråret opsøges græsarealerne og hederne omkring Langsø af stor regnspurve og hjerle på træk.
Langsø er et paradis for ynglefugle i forårsmånederne. Her høres gulbug (Vestjyllands nattergal), rørsanger, sivsanger og græshoppesanger. Deres reder findes i det tætte rørskov og pilekrat. Her findes endvidere også reder af gråand, knopsvane, grønbenet rørhøne og blishøne. På engene omkring søen ruger rødben, vibe, dobbeltbekkasin og agerhøne.

I skumring og dæmring, samt om natten holder kronvildt meget af at græsse på engstrækningerne øst for søen. Det er ikke udsædvanligt at tælle op til 50 dyr her en tidlig morgen elle en sen aften. Om dagen tygger dyrene drøv og hviler i det tætte pilekrat ved søen. Der er dog dage, hvor krondyrene ses i store rudler tæt på vejen øst for Langsø, hvis man er heldig kan man se op imod 150-200 dyr på en gang.
Søen er omgivet af en fugtig zone med krat af pors og pil (øret- og krybende pil).
Langs søbredden er en frodig vegetation af bl.a. tagrør, bukkeblad, søkogleaks, vandpileurt, kragefod, gul åkande, gifttyde og i søen vokser der, vand-pileurt og flere arter af vandaks.
Langs vestbredden er en hængesæk under udvikling med tørvemos, smalbladet kæruld og andre planter, der er afhængige af næringsfattigt og surt vand.

Et let overblik over søen og området fås fra den offentlige vej øst for søen. Denne går imellem Grærup og Børsmose landsbyer. Her er det lettest at se kronvildtet fra. Derudover kan man cykle og gå på grusvejen vest for søen, her er også en fin afmærket vandretur på ca. 5 km (starter fra parkeringen ca. 1,5 km øst for Børsmose strand).
Undgå at forstyrre krondyrene i pilekrattet tæt ved søen. Uden større forstyrrelse af fugle og vildt kan man komme helt ud til søens bred, kan det ske ved den ret faste bred ved nordvest hjørnet, mellem søens gamle udløb og den markante bevoksning af østrigske fyr i klitterne umiddelbart vest for grusvejen.